Auteursarchief: Jan Tuijp

Mijn eerste vlucht van het nieuwe Lelystad Airport

Waarde vrienden

Vanmiddag maakte ik mijn eerste vlucht van het “nieuwe” Lelystad Airport met verkeersleiding. Een heel groot verschil, met een week geleden. Toen zat er een havenmeester op de toren, nu is dat LuchtverkeersLeiding Nederland (LVNL) met luchtverkeersleiders. Maar dat is niet de enige verandering. Het is een zogenaamd gecontroleerd veld geworden met 2 CTR’s en 5 TMA’s  en er zijn speciale aankomst en vertrekprocedures ontworpen.

Je kan niet meer zo maar even je motor starten en wegvliegen. Er moet nu 1 uur voor aanvang van elke vlucht eerst een vliegplan worden ingediend dat in overeenstemming is met LARSA, Lelystad Airport Runway System App m.b.t de beschikbaarheid van de baan, dat moet op een website gecontroleerd worden. Dan moet via de radio voor het opstarten van de motor toestemming worden  gevraagd aan de verkeersleiding en daarna ook voor het taxiën. Daarna moet toestemming verkregen worden om de baan op te mogen en weg te vliegen, via exact voorgeschreven routes.

Het viel mij op dat de noordelijke aankomst route voor de kleine luchtvaart nu gedeeltelijk over de bebouwing van Zuid Lelystad loopt, de mensen die daar wonen zullen ongetwijfeld meer overlast hebben van het luchtvaartverkeer, dan hiervoor het geval was.

De verbouwing van EHLE zoals het in vliegjargon officieel heet, is jaren geleden begonnen. De baan was al langere tijd verlengd en verbreed, maar vandaag zag ik voor het eerste de gehele baan incl volledige verlichting in gebruik. De passagiers terminal met alles er op en aan is klaar maar nog  niet in gebruik. Er is 200 miljoen geïnvesteerd; het zal mij benieuwen of en wanneer er toestemming komt voor commercieel gebruik.

Deze foto werd vanmiddag net voor de landing op baan 05 gemaakt door Marinus Bergsma directeur van Air Waterland, waar mijn PH-BZN gestald staat, die vanmiddag naast mij als navigator mee vloog samen met zijn zoon en techneut Sander Rook

Langzamer rijden levert weinig tot niets op !

1,5 % minder stikstofoxide (NOx) emissie in Nederland door verlaging van 130-100 km/u

Volgens Milieudefensie is een verlaging van de maximumsnelheid nodig voor de bescherming van de natuur en de volksgezondheid. Uit onderzoek dat TNO in 2016 uitvoerde, blijkt dat de maximumsnelheid grote invloed heeft op de stikstofuitstoot. Bij een maximumsnelheid van 130 kilometer per uur is de uitstoot 12 procent hoger dan bij 120 kilometer per uur en maar liefst 40 procent hoger dan bij een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur.

Tot zover een quote van de Vara website JOOP.

Hoewel die indruk gewekt wordt is het echter NIET zo, dat verlaging v/d snelheid van 130 naar 100 km/u ,  40% minder stikstofoxide uitstoot tot gevolg heeft. In de TNO rapportages wordt afwisselend van depositie per km en per tijdseenheid gesproken.  Wat vast staat, is dat de bij lagere snelheid de verblijftijd langer wordt. En als we stil staan wordt er helemaal geen weg afgelegd , maar gaat de emissie door. Dat weet milieudefensie natuurlijk ook wel, maar daar wordt niet over gerept. Ik zal het kort uitleggen…

In onderstaande ga ik er even van uit dat we overal in Nederland 130 km/u rijden; in werkelijkheid rijden we gemiddeld veel langzamer, dus zullen de millieuvoordelen van langzamer rijden nog kleiner zijn dan hier berekend.

Met 130 km/u rijd je 1,3 x zo hard als bij 100 km/u ; een snelheidstoename van 30% . Stel dat de NOx uitstoot bij 100 km/u 100% is. Bij 130 km/u – snelheidstoename van 30% – zou dan 40 % meer stikstofoxide emissie plaatsvinden, dus 140% ? Ja, dat is rekenkundig correct.

Doordat o.a. de luchtweerstand van een rijdende auto niet lineair toeneemt met de snelheid maar met een kwadratische functie daarvan, en als gevolg van de mogelijke grotere inefficiëntie van het verbrandingsproces in de motor bij hogere toerentallen, initieert de snelheidsverhoging van 30% niet een 30% hogere, maar een 40% hogere uitstoot. Dit heeft het TNO in het laboratorium bepaald.

Maar levert verlagen van 130 km/u naar 100km/u in het gebied waar we doorheen rijden nu ook 40% minder uitstoot op, wat in veel media tussen neus en lippen door gesuggereerd wordt? Nee, verre van dat, lees hieronder waarom.

Met 130 km/u rijdt een auto een traject van bv 130 km lang in 1 uur. Met 100 km/u doet hij daar 1,3 uur over, en levert dan 130% uitstoot. Het verschil is dus 140% – 130% = 10%.

Een vermindering van 10 % op 140% is dus een besparing van 100% x 10/140 = 7,1 %

Van 130 km/u naar 100 km/u reduceert dus – er vanuit gaande dat op alle wegen in Nederland 130 gereden wordt – 7,1 % stikstofoxide emissie door wegverkeer en geen 40%. 

Bedenk daarbij dat de uitstoot van stikstofoxides door het wegverkeer van 1990 tot 2018 al van 255,1 miljoen kg tot 72,7 miljoen kg gedaald is  (Bron: CBS) , een daling van 71% ..!!               Terwijl het aantal auto’s vanaf 1990 met twee derde is toegenomen tot 8,5 miljoen is de NOx uitstoot ervan met twee derde afgenomen. Zo doorgaan zou ik zeggen…

De 7,1 % minder NOx door langzamer rijden levert 0,071 x 72,2 = 5,1 miljoen ton NOx minder op, dit is een  reductie van 1,5% op de totale uitstoot in Nederland in 2018 ( zie grafiek CBS)

Van 130 km/u naar 100 km/u reduceert dus 1,5 % van de totale NOx emissie in geheel Nederland – inclusief de steden en niet- natuurgebieden -, zodat er voor de echte natuur weinig tot geen profijt v/d snelheidsverlaging overblijft    

Los nog van bovenstaande reken sores: de cruciale vraag hierbij is natuurlijk wat reële effecten zijn van NOx emissie en de vermindering  daarvan op de natuur – want daar ging het toch om ?

Zo is er te veel cultuurgrond wellicht onterecht tot natuurgebied gepromoveerd. Deze fout kan eenvoudig worden hersteld door wat van die bordjes met Natura 2000 te verwijderen. Wat zijn de echte effecten van overschrijding van NOx en Pfas grenswaarden op de biodiversiteit?  Zijn bepaalde mutaties in die biodiversiteit niet gewoon acceptabel? Zijn dan die grenswaarden wel reëel?

Is het milieu beleid dat ons land nu in een “bouw en boeren” crisis heeft gebracht, niet te veel en uitsluitend gebaseerd op berekeningen aan de hand van wiskundige modellen. Er wordt in al die “natuurgebieden” en langs al die wegen weinig of niets gemeten. Bedenk daarbij dat we leven in een woelige atmosfeer. De daarin optredende bewegingen als convectie, subsidentie, diffusie, advectie, drukverschillen, wind, de oorzaken ervan, en allerlei andere moeilijk voorspelbare en in modellen te vangen processen maken de atmosfeer net als het klimaat tot een zeer complex en dynamisch geheel. Bedenk daarbij dat de emissies v/h wegverkeer aan de uitlaat gemeten zijn in laboratoria, wat blijft daarvan nog over in die natuurgebieden onder invloed van onze zeer dynamische atmosfeer?

Ons land verkeert momenteel in een NH3 – NOx – Pfas – CO2 crisis                                             Mijn vader riep altijd “meten is weten, wordt het daar niet weer es tijd voor?

Stikstofemissies. Bron: CBS. Citaatrecht ex. Art 15a Auteurswet.